Verlofregeling

Aanvraag extra vakantieverlof:

Een dergelijk verlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor maximaal 10 schooldagen en mag niet plaats vinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Het verlenen van extra verlof is een taak van de schoolleiding, het bestuur en de leerplichtambtenaar.

Verlof op grond van gewichtige omstandigheden:

Een verzoek om extra verlof van 10 dagen of minder per schooljaar kan worden ingewilligd op grond van de volgende omstandigheden:

 1. verhuizing;
 2. huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 3. ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten;
 4. overlijden van bloed- of aanverwanten;
 5. bevalling van de moeder, verzorgster of voogdes;
 6. het 25-, 40-, 50- en 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten;
 7. het vervullen van plichten, voortvloeiend uit godsdienst- of levensovertuiging;
 8. anders dan hierboven genoemde omstandigheden slechts in zeer bijzondere gevallen.

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per jaar dient minimaal één maand van te voren bij de leerplichtambtenaar te worden voorgelegd. De betreffende formulieren zijn op school verkrijgbaar.

Een dergelijk verlof kan ook worden verleend indien de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische- en/of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.

Regeling betreffende het aanvragen van extra verlof buiten de vakanties om

 1. Het verzoek om extra verlof moet schriftelijk worden aangevraagd, omdat de school een afwezigheidregistratie dient bij te houden, dus de school moet zich kunnen verantwoorden bij een inspectie.
 2. Een verzoek voor extra verlof moet tijdig worden ingediend, dit om teleurstelling te voorkomen.
 3. Wanneer geen toestemming kan worden gegeven en wanneer ouders toch hun kind(eren)  thuis houden, wordt dit “ongeoorloofd schoolverzuim” doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Er kan dan een proces-verbaal worden opgemaakt, waardoor ouders het risico lopen te worden beboet.
 4. Als de ouders niet akkoord gaan met het besluit van de schoolleiding, het bestuur of de leerplichtambtenaar, dan kan beroep worden aangetekend volgens de Algemene Wet Bestuursrecht. De betreffende formulieren zijn op school verkrijgbaar