Leerlingenraad


De leerlingenraad heeft als doel om;

 • De betrokkenheid van de leerlingen te vergroten;
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
 • Aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen en mede verantwoordelijk zijn voor schoolse zaken (eigenaarschap);
 • De leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen;
 • Bevorderen van actief burgerschap.

Hoe is de leerlingenraad samengesteld?

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit groep 5 t/m 8. Er wordt 1 vertegenwoordiger per jaargroep gekozen, 2 vertegenwoordigers in groep 8.Daarnaast is er bij elke vergadering een (vaste) leerkracht aanwezig als adviseur/begeleider/vraagbaak.

De leerlingenraad komt na de vakantie de eerste keer bij elkaar om te bespreken wat er van hen verwacht wordt, over welke zaken de leerlingen een advies uit mogen brengen. Daarnaast wordt er tijdens de eerste vergadering voor de eerste periode (ongeveer 8 weken) een voorzitter gekozen. De voorzitter maakt voor iedere bijeenkomst een agenda. Ook wordt er iedere vergadering een notulist aangewezen.

De notulen worden door de leden van de leerlingenraad voorgelezen in alle groepen, zodat ook de rest van de leerlingen op de hoogte is van wat er speelt en waarover gesproken wordt. Deze leerlingen worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en te reageren. Hiermee worden alle leerlingen van de school in de mogelijkheid gesteld mee te denken over de schoolse zaken.

Waarover kan een leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad heeft een ideeënbus, waarop ideeën ingebracht kunnen worden;
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; in elke groep vindt voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad, een klassenvergadering plaats;
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken;
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën;
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.

Voorbeelden:

 • Brainstormen over / aanschaffen van pleinspeelgoed
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes
 • Adviseren en helpen bij organisatie van festiviteiten

Wanneer en waar vergadert de leerlingenraad?

1x per ca. 3 weken komt de leerlingenraad een halfuur samen. Dit is onder schooltijd, met begeleiding van een leerkracht, op een nader te bepalen dag. Hiervoor wordt een jaarplanning gemaakt.

De verkiezingsprocedure

Ieder schooljaar worden er in september verkiezingen gehouden.

Vóór de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen. Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad.

In de groepen 5 t/m 8 mogen kinderen zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. Ze schrijven een korte motivatiebrief en leveren deze bij de leerkracht in. De leerkracht bekijkt de geschreven brieven van de kinderen en laat ieder kind in een korte presentatie aan de groep vertellen waarom diegene in de leerlingenraad wil en waarom er op hem/haar gestemd moet worden.

Er worden per groep stembiljetten gemaakt.Vervolgens brengen alle kinderen in de stamgroep anoniem hun stem uit. De leerlingen mogen alléén stemmen op kandidaten uit eigen jaargroep.

Nadat alle groepen en kinderen hun stem uit hebben gebracht, stelt het team de leerlingenraad samen. De leerlingen blijven het gehele schooljaar in de leerlingenraad. In september start een nieuwe verkiezingsprocedure.