Schoolplan

 

Inleiding

De indeling van het schoolplan 2024-2028 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van Noventa en de beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de beleidsterreinen beschrijven, periodiek beoordelen en borgen of verbeteren. 

 

Doelen en functie van het schoolplan

Ons schoolplan beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit, onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities. Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om grip te krijgen op onze sterke en zwakke punten en daarmee op onze verbeterdoelen  voor de komende vier jaar.

Het schoolplan functioneert daardoor als een verantwoordingsdocument naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument  voor de planperiode 2024-2028. Op basis hiervan stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

 

Procedures voor het opstellen en vaststellen van het schoolplan

Het schoolplan is opgesteld door de directeur van de school, in samenspraak met de teamleden en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.