Noventa

De Stichting Noventa Onderwijs is het bevoegd gezag van de scholen van Noventa. Noventa onderwijs heeft een bestuurder benoemd, die in eerste instantie verantwoordelijk is om de organisatie professioneel te besturen. Dit is dhr. E. Croes a.i.

Hij krijgt hierbij ondersteuning van een aantal beleids-, stafmedewerkers. De bestuurder en de beleidsmedewerkers zijn werkzaam op het centraal kantoor aan de Ried 11 in Buitenpost. De bestuurder werkt vanuit een vrij groot mandaat en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Op een aantal terreinen; begroting, jaarverslag, strategisch beleid, grote financiële vraagstukken vraagt de bestuurder vooraf instemming van de raad van toezicht.

De bestuurder is tevens in eerste instantie verantwoordelijk voor de contacten met de overheid (landelijk en gemeentelijk), de inspectie, PO-raad, de (G)MR en voor klachtprocedures.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van de Stichting Noventa Onderwijs houdt toezicht op het bevoegd gezag van de 11 scholen die onder deze stichting vallen.Dhr. E. Croes is het bevoegd gezag van de Stichting Noventa Onderwijs.De raad van toezicht bestaat uit vijf leden die benoemd zijn op grond van hun deskundigheid.

Op deze pagina vindt de samenstelling van de raad van toezicht

Noventa:
Ried 11
9285 KK Buitenpost
0511-542540
Internetsite: www.noventa.nl
E-mail: info@noventa.nl